Nacházite se: Hlavní stránka - Dobrovická muzea, o. p. s. - Historie hospodářského dvora

Hospodářský dvůr


best rc airplanes Jak naznačují kusé historické informace, dvůr v Dobrovici mohl existovat již ve středověkém období. O jeho podobě ale nejsou žádné informace. Jen hypoteticky lze předpokládat, že byl situován na shodném místě, jako dvůr dnešní, tedy v jižním předpolí zámku. V areálu se nepodařilo identifikovat žádné konstrukce či detaily (ani druhotně použité), které by byly starší než renesanční. První zmínky o podobě panského sídla pochází z roku 1541, podle nich v Dobrovici stála tvrz s hospodářským (poplužním) dvorem.

V organismu dvora se dochovaly velmi významné pozůstatky renesanční stavební etapy. Ty můžeme do renesančního období jednak datovat podle obecných typologických znaků (dispozice), konstrukcí (klenby s hřebínky, krovy), výtvarných prvků (štít) a konečně i podle výsledků dendrochronologického průzkumu. Ten prokázal, že dřevo na stavbu krovu (i stropů) se kácelo v rozmezí let 1568 - 1578. Tato data tedy zcela bezpečně datují dokončení stavby renesančního dvora.

Výstavba dvora tedy spadá do období všeobecné konjunktury Dobrovice a zdejšího vrchnostenského sídla. Ta spadá do období dlouhé vlády Jindřicha z Valdštejna a jeho manželky Anny, rozené z Vartemberka, kteří Dobrovici vlastnili od poloviny 16. století až do své smrti roku 1579. V téže době vznikla dobrovická renesanční radnice, farní kostel (1569-1571), tzv. regentský dům a především vlastní sídelní zámek (zámecké stropy jsou datované 1578 a 1581). K vrchnostenskému hospodářství patřil kromě dvora též pivovar se sladovnou. Dokončovací práce mohly probíhat i po Jindřichově smrti za následující poručnické vlády a za Jindřichových synů Viléma Voka a Henyka z Valdštejna.

Renesanční dvůr byl situován naproti současně budovanému zámku. V 70. - 80. letech 16. století bylo postaveno dlouhé severní křídlo, obsahující průjezd, v přízemí stáje a v patře sýpku. Kromě toho zde byla (patrně v přízemí i patře) trojdílná obytná jednotka. Na toto křídlo navazovaly dvě patrové kolmé budovy, obsahující rovněž trojdílné obytné jednotky. Zajímavá je poloha obou kolmých obytných stavení naproti zámku, svírajících jakýsi čestný dvůr. Z renesančního období pochází kromě obvodových stěn a základu vnitřní dispozice také valené klenby s trojbokými výsečemi a hřebínky, štít severovýchodního křídla a především renesanční krov nad sýpkou archaického typu ležaté stolice.            

V průběhu baroka probíhala v areálu dvora stavební aktivita. Nejvýznamnější byla výstavba dlouhé hospodářské budovy (západního křídlo), navazující na jižní straně na renesanční severní křídlo. Přízemní budova obsahovala trojlodí křížových kleneb a podle dispozičních znaků mohla zprvu sloužit jako ovčín. V 60. letech 18. století byla přestavěna obytná budova (severovýchodní křídlo), která získala nový krov.

V závěru 18. století byl ke starší renesanční severovýchodní budově přistavěn nový trakt, obsahující v přízemí tradičně řešenou trojdílnou obytnou jednotku. Patro bylo řešeno již moderním způsobem spolu s dispozicí navazujícího staršího západního traktu - jádrem dispozice se stala vnitřní chodba, na níž navazovaly obytné místnosti v obou traktech. Nový východní trakt získal tvarově ještě pozdně barokní křídlový štít.

 

Areál hospodářského dvora v Dobrovici je zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Navíc je součástí dobrovického zámku, který je další významnou kulturní památkou. Dvůr je přes vnější, poněkud nenápadný vzhled mimořádně hodnotnou architekturou s převažující renesanční, barokní a klasicistní dispozicí. V rámci regionu Mladoboleslavska i v rámci středních Čech je (spolu s goticko-renesančním dvorem u nedalekého hradu Zvířetice) významnou ukázkou hospodářského areálu, jehož původ sahá nejpozději do druhé poloviny 16. století. Renesanční stavební etapa, dochovaná v takto neobvykle velkém rozsahu, činí z hospodářského dvora v Dobrovici jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu na území středních Čech.

 

Pohled na hospodářský dvůrHospodářský dvůr při dožínkách TTDDobová fotografie z hospodářského dvora

 Fotogalerie průběhu rekonstrukce hospodářského dvorawoodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.