Nacházite se: Hlavní stránka - Výroba - Závody - Agroetanol TTD – lihovar Dobrovice - Historie Agroetanol TTD – lihovaru Dobrovice

Historie lihovaru Dobrovice

První etapa – kampaň 2006

Historicky první etapa zajišťovala výrobu ethanolu z řepné difusní šťávy v době cukrovarnické kampaně v podzimních měsících od října 2006 do poloviny prosince 2006. Z těchto důvodů byly nutné některé technologické úpravy i ve vlastním cukrovaru. Byl vybudován odtah difusní šťávy z difuse, její mechanické čištění od řepných řízků a drtě. Dále byl cukrovar svázán s lihovarem potrubními trasami páry a dalších technologických produktů společných pro obě výroby.

 

Vlastní výstavba technologie lihovaru byla zahájena v předem vysušené a vybagrované jímce kalových vod z pracího okruhu řepy cukrovaru. V těchto místech byla vybudována veškerá technologie lihovaru, fermentace, destilace a odvodnění, pomocné technologické celky, expedice autocisteren, potřebné komunikace a v neposlední řadě čtyřpodlažní budova s rozvodnou, laboratoří, řídící místností, sociálním zařízením pro zaměstnance, kanceláře administrativy a prostor pro správce daně.

 

V prostorách fermentace začala v záchytné betonové jímce postupně vyrůstat řada úctyhodně objemných nerezových nádrží stavěných českou firmou a propojených nerezovými potrubnímif trasami do kontinuálně fungující linky. Toto kontinuální zapojení zaručuje stabilní takřka bezobslužné kvašení s vynikajícím stupněm prokvašení. Nedílnou součástí technologie kvašení je i rekuperační jednotka na odsávání CO2 z kvasných kádí. Plyny jsou odsávány ventilátorem a vstupují do pracích kolon, kde jsou promývány vodou a vzniklý roztok vody s lihem se vrací do výroby, čímž jsou omezeny ztráty odparem.

 

Srdcem výroby jsou destilace a odvodnění. Pilířem destilace jsou dvě téměř čtyřicet metrů vysoké nerezové destilační kolony, které se okamžitě po zabudování staly dominantou celého lihovaru. Kompletní technologický projekt a dodávku většiny technologického zařízení zajišťovala francouzská firma Maguin Interis a je vypracován s přihlédnutím na co nejnižší spotřeby energií. V destilaci vznikají čtyři základní produkty: Surový líh, který je skladován před zpracováním v odvodnění v nádrži zajišťující zásobu na jeden měsíc zpracovatelské kapacity. Dále vznikají lihové úkapy a přiboudlina, které se expedují na další technologické zpracování v jiných firmách, a výpalky. U výpalků je dobře vidět důležitost provázanosti cukrovaru s lihovarem, protože výpalky vznikající v době cukrovarnické kampaně není nutné dále zahušťovat pro expedici jako hnojivo, ale jsou čerpány do technologie cukrovaru, kde se využívají jako technologická voda. Náklady jsou tedy sníženy o energie nutné k jejich odpaření.

Vlastní odvodnění je založeno na bázi molekulové filtrace. Tímto jednoduchým způsobem je dosahováno vynikajících výsledků, odvodněný líh má parametry 99,95 % cheap nike air max etanolu. Vyrobený bezvodý líh je skladován nejprve v denních nádržích, kde se kontroluje jeho kvalita, a po té přečerpáván do zásobních nádrží. Tyto skladovací nádrže jsou vybaveny záchytnou jímkou. Bezvodý líh je skladován pod dusíkovou atmosférou, aby se zabránilo vázání vlhkosti z ovzduší a snížila potenciální možnost výbuchu a požáru. Případný odpar z nádrží je společně s případným odparem z expedice odváděn do rekuperace lihových par, čímž je zamezen jejich únik do ovzduší. Součástí skladovacích prostor je i stabilní hasící zařízení vybavené i pro případný výpadek proudu a systémem EPS. Toto hasící zařízení je rozvedeno i do technologie a expedičních stanic a je spolehlivou ochranou proti případnému vzniku požáru. Odpadové hospodářství je společné s cukrovarem a vyžívá zaběhlé čistírny odpadních vod a dalšího vodního hospodářství cukrovaru.

Druhá etapa – od září 2007

Smyslem druhé etapy investiční výstavby bylo zajistit celoroční fungování technologie. Došlo proto k rozšíření fermentace o další kvasné nádrže a zvýšení její kapacity a k úpravám potrubních tras pro diskontinuální kvašení z černého syrobu a melasy.

 

Na destilaci a odvodnění byly provedeny některé technologické úpravy pro zlepšení kvality výrobku a zvýšení kapacity výroby. Největší změny byly však spojeny s výrobou v období mimo kampaň cukrovaru, ve které je třeba zajistit zahuštění výpalků. Z těchto důvodů byly nainstalovány dvě kolony, které v destilaci zbavují výpalky části vody, a zařízení na odběr části výpalků, které se vrací do fermentace.

 

Největší díl druhé etapy spočíval v zahušťování přebytečných výpalků. Za tímto účelem byla instalována 8-tělesová odparka. V areálu cukrovaru byla také vybudována skladovací nádrž na černý sirob, která zajistí dostatečné množství pro celoroční fungování lihovaru.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.