Nacházite se: Hlavní stránka - O společnosti - Oznámení o souborech cookies

OZNÁMENÍ O SOUBORECH COOKIES

 

Spoleènost Tereos TTD, a.s., IÈ:16193741 (dále jen „Spoleènost“ nebo „my“), jako provozovatel webových stránek www.cukrovaryttd.cz  (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto oznámení o souborech cookies, které jsou používány na Webových stránkách (dále jen „Oznámení o souborech cookie“ nebo „Oznámení“).

1.                   Cookies

1.1               Cookies (èi soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se pøi návštìvì webových stránek ukládají do uživatelova poèítaèe, mobilního telefonu èi jiného zaøízení. Následnì, pøi každé další návštìvì webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpìt na webové stránky (pøíp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelùv poèítaè, mobilní telefon èi jiné zaøízení.

2.                   Úèel cookies

2.1               Cookies jsou používány k rùzným úèelùm, poèínaje zajištìním funkènosti webových stránek, pøes umožnìní individualizace a personalizace webových stránek èi statistických analýz chování uživatelù na webových stránkách, a konèe cílením reklamy na uživatele webových stránek.

3.                   Druhy a typy souborù cookies

Dìlení cookies z hlediska trvanlivosti

3.1               Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) jsou cookies dìleny na doèasné cookies (session cookies) a dlouhodobé cookies (persistent cookies).

3.2               Doèasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevøení webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštìní webových stránek. Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zùstávají uloženy v zaøízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Dìlení cookies z hlediska pùvodu

3.3               Z hlediska pùvodu jsou rozlišovány cookies „první strany“ (first party cookies) a cookies „tøetí strany“ (third party cookies).

3.4               Cookies „první strany“ jsou cookies, které vytváøí webové stránky, které navštìvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies pøeèíst (rozpoznat).

3.5               Cookies „tøetí strany“ (third party cookies) jsou naopak cookies, které vytváøejí tøetí strany (osoby), které jsou ukládány do zaøízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálnì prohlíží. Cookies „tøetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a tøetí strany (osoby), které tyto cookies vytvoøili, jsou tak schopny sledovat uživatele napøíè všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou tøetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelù a provozovatelùm webových stránek tak poskytovat rùzné služby (napø. mìøení návštìvnosti webových stránek èi umísování cílené reklamy).

Dìlení cookies z hlediska funkce

3.6               Z hlediska funkce lze cookies dìlit na nezbytnì nutné cookies, výkonnostní cookies, funkèní cookies a cílené cookies.

3.7               Nezbytnì nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytnì nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytnì nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.

3.8               Výkonnostní cookies (performance cookies) jsou cookies, které shromažïují anonymní informace o tom, jakým zpùsobem uživatelé používají webové stránky, napøíklad jaké podstránky jsou uživateli navštìvovány nejèastìji èi o jaký obsah se uživatelé zajímají nejèastìji. Tyto informace pak umožòují zlepšovat atraktivitu a optimalizovat obsah webových stránek. Používání výkonnostních cookies vyžaduje souhlas uživatele.

3.9               Funkèní cookies (functionality cookies) jsou cookies, které si „pamatují“ informace o volbách a preferencích uživatele (napøíklad uživatelské jméno, volbu jazyka èi preferovanou velikost písma), a které tak zvyšují uživatelský komfort webových stránek. Používání funkèních cookies vyžaduje souhlas uživatele.

3.10            Cílené cookies (targeting cookies) jsou cookies, které umožnují cílenì nabízet uživatelùm více relevantní, preferovaný obsah, a to na základì specifických zájmù uživatelù. Tyto cookies jsou oznaèovány též jako reklamní cookies (cílené reklamní cookies), nebo velice èasto jsou tyto cookies využívány pro reklamní a marketingové úèely (napøíklad pro zobrazování cílené reklamy uživatelùm). Používání cílených cookies vyžaduje souhlas uživatele.

Více informací o cookies

3.11            Více informací o souborech cookies mùžete nalézt na následujících odkazech: www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

 

4.                   Správa a deaktivace cookies

4.1               Využívání souborù cookies mùžete spravovat èi ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeèe. Upozoròujeme však, že deaktivace cookies mùže vést k omezení funkènost našich Webových stránek, pøíp. zpùsobit úplnou nefunkènosti nìkterých jejich èástí.

4.2               Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies èi deaktivovat cookies v nejèastìji používaných webových prohlížeèích:

·            Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];

·            Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences];

·            Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]; a

·            Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].

5.                   [Ochrana osobních údajù]

5.1               Vzhledem k tomu, že údaje shromažïované prostøednictvím souborù cookies mohou být v urèitých pøípadech považovány za Vaše osobní údaje, seznamte se, prosím, též s naším oznámením o zpracování osobních údajù na našich Webových stránkách, které naleznete na adrese http://www.cukrovaryttd.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/.

 woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.