Nacházite se: Hlavní stránka - Informace pro akcionáře - Oznámení o výplatě dividend 2014

Výplata dividendy za účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014


Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schválila dne 10.7.2014 návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za  účetní období od 1.4.2013 do 31.3.2014.


Zisk ve výši 892 701 364,08 Kč dosažený v účetním období od 1.4.2013 do 31.3.2014 bude rozdělen tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí 44 600 000,- Kč, příděl do sociálního fondu činí 2 000 000,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionáře na zisku (dividenda) odpovídá částce 446 283 184,93 Kč a část zisku převáděná na účet nerozděleného zisku minulých let činí 399 818 179,15 Kč.

Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 202,70 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 23,65 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 2,03 Kč.


Swiss Replica Watches Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 3. červenec 2014. Dividenda je splatná do dne 3. října 2014. Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října  do 31. prosince 2014. Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí.


Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.