Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Valná hromada společnosti Tereos TTD, a. s.

Tisk aktuality

 

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, okres Mladá Boleslav, PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625
svolává
řádnou valnou hromadu
na úterý 27. března 2012 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti 

 

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011, návrh na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období,
4. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§ 66a odst. 9, 10 obchodního zákoníku)
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 a o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období
6. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)
7. Opětovná volba člena dozorčí rady, pana Philippe Duvala a to účinností od 4. 3. 2012
8. Opětovná volba člena dozorčí rady, pana Yves Belegauda a to s účinností od 27. 8. 2012
9. Závěr

Informace pro akcionáře a projednávané materiály (včetně účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami) budou k dispozici v místě konání valné hromady a dále budou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 22. 2. 2012 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:00 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 20. 3. 2012.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.


Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:         3 296 214    Vlastní kapitál:    3 407 914 
Oběžná aktiva:     1 459 987    Cizí zdroje:         1 334 922
Ostatní aktiva:          16 947     Ostatní pasiva:        30 312
Aktiva celkem:     4 773 148     Pasiva celkem:   4 773 148
Výnosy celkem:    5 374 718    Náklady celkem: 4 712 283

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:
Vůči společnosti jsou za propojené osoby považovány následující společnosti: (i) Tereos Participations, zjednodušená akciová společnost dle francouzského práva se sídlem ve Francii (ovládající osoba 1), (ii) NORDZUCKER Aktiengesellschaft, akciová společnost dle německého práva se sídlem ve Spolkové republice Německo (ovládající osoba 2) a (iii) UNION CUKR, a.s. Společnost měla za účetní období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 smluvní vztahy pouze s osobami jmenovanými pod (i), přičemž tyto vztahy se týkají z větší části prodeje zboží a služeb (v souvislosti s výrobou, skladováním a zpracováním cukru a lihu a poskytováním služeb). Celková výše závazků společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 18 372 tis. Kč, přičemž závazky z prodeje zboží a služeb činily 17 928 tis. Kč a ostatní závazky činily 444 tis. Kč. Celková výše pohledávek společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 60 756 tis. Kč, přičemž pohledávky z prodeje zboží a služeb činily 60 756 tis. Kč a ostatní pohledávky činily 0 tis. Kč.


V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osob ovládajících a/nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany Společnosti přijata či uskutečněna žádná opatření/učiněny právní úkony mimo běžný rámec vztahu osoby ovládající jako akcionáře Společnosti.


Společnosti nevznikla na základě výše uvedených vztahů žádná újma.

billig nike air max


V Dobrovici dne 15. února 2012

Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.