Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Oznámení o konání valného hromady

Tisk aktuality

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Palackého náměstí 1, Dobrovice, okres Mladá Boleslav
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625

 

svolává

 

řádnou valnou hromadu

na čtvrtek 21. března 2013 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

  Nike Outlet

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období od 1.10.2011 do 30.9.2012,  návrh na rozdělení zisku společnosti za  uvedené účetní období
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.10.2011 do 30.9.2012, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období,
4. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§ 66a odst. 9, 10 obchodního zákoníku)
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za  účetní období od 1.10.2011 do 30.9.2012 a o  návrhu představenstva na  rozdělení zisku společnosti za  uvedené účetní období
6. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)
7. Návrh na změnu předmětu podnikání – výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
8. Návrh na změnu stanov společnosti
9. Rozhodnutí o změně předmětu podnikání společnosti - výroba tepelné energie a  rozvod tepelné energie
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
11. Odvolání Philippe Duvala z dozorčí rady společnosti
12. Volba Alexise Duvala členem dozorčí rady společnosti
13. Opětovná volba Flemminga Lyngholma členem dozorčí rady společnosti
14. Opětovná volba Jean- Michela Chassina členem dozorčí rady společnosti
15. Závěr

Návrh změn stanov společnosti:


Navrhuje se  rozšíření předmětu podnikání o výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie (a to s ohledem na fúzi společnosti s dceřinou společností  MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.).  Vzhledem k navrhovaným   změnám  stanov je současně navrženo  přijetí nového úplného znění stanov zahrnujícího veškeré výše uvedené změny.

 

Informace pro akcionáře a projednávané materiály (včetně  účetní závěrky společnosti  za účetní období od 1.10.2011 do 30.9.2012 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami) budou k dispozici v místě konání valné hromady a dále budou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 18.2.2013 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise  vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů  k rozhodnému dni 14.3.2013.

 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.


Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov (úplného nového znění) na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Stálá aktiva:  3 759 270      Vlastní kapitál: 4 291 919 
Oběžná aktiva:  2 158 294   Cizí zdroje:  1 617 968
Ostatní aktiva:    12 629   Ostatní pasiva:   20 306 
Aktiva celkem:  5 930 193  Pasiva celkem: 5 930 193
Výnosy celkem: 7 659 725 Náklady celkem: 6 475 563

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:


Vůči společnosti jsou za propojené osoby považovány následující společnosti: (i) Tereos Participations, zjednodušená akciová společnost dle francouzského práva se sídlem ve Francii (ovládající osoba 1), (ii) NORDZUCKER Aktiengesellschaft, akciová společnost dle německého práva se sídlem ve Spolkové republice Německo  (ovládající osoba 2) a (iii) UNION CUKR, a.s. Společnost měla za účetní období od 1.10.2011 do 30.9.2012 smluvní vztahy pouze s osobami jmenovanými pod (i), přičemž tyto vztahy se týkají z větší části prodeje zboží a služeb (v souvislosti s výrobou, skladováním a zpracováním cukru a lihu a poskytováním služeb). Celková výše závazků společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 13 794 tis. Kč, přičemž závazky z prodeje zboží a služeb činily 13 350  tis. Kč a ostatní závazky činily 444  tis. Kč.  Celková výše pohledávek společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období  34 432 tis. Kč, přičemž pohledávky z prodeje zboží a služeb činily 34 432 tis. Kč a ostatní pohledávky činily 0 tis. Kč.


V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osob ovládajících a/nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany Společnosti přijata či uskutečněna žádná opatření/učiněny právní úkony mimo běžný rámec vztahu osoby ovládající jako akcionáře Společnosti.

 

Společnosti nevznikla na základě  výše uvedených vztahů žádná újma.


V Dobrovici dne 6.února 2013


Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.
 

 woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.