Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Oznámení o konání valné hromady

Tisk aktuality

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625
svolává

 

řádnou valnou hromadu

na středu 11. září 2013 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti


Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013, návrh na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období
4. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (§ 66a odst. 9, 10 obchodního zákoníku)
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 a o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období
6. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)
7. Závěr

Hermes Replica Bags Informace pro akcionáře a projednávané materiály (včetně účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami) budou k dispozici v místě konání valné hromady a dále budou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9. 8. 2013 do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 4. 9. 2013.

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 (v tis. Kč):

Stálá aktiva:       3 340 961             Vlastní kapitál:  4 325 822 
Oběžná aktiva:   3 736 348             Cizí zdroje:   2 750 614
Ostatní aktiva:   15 475                  Ostatní pasiva:        16 348
Aktiva celkem:   7 092 784             Pasiva celkem:  7 092 784
Výnosy celkem: 5 869 093              Náklady celkem:  5 299 988


Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:
Vůči společnosti jsou za propojené osoby považovány následující společnosti: (i) Tereos Participations, zjednodušená akciová společnost dle francouzského práva se sídlem ve Francii (ovládající osoba 1), (ii) NORDZUCKER Aktiengesellschaft, akciová společnost dle německého práva se sídlem ve Spolkové republice Německo (ovládající osoba 2) a (iii) UNION CUKR, a.s. Společnost měla za účetní období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 smluvní vztahy pouze s osobami jmenovanými pod (i), přičemž tyto vztahy se týkají z větší části prodeje zboží a služeb (v souvislosti s výrobou, skladováním a zpracováním cukru a lihu a poskytováním služeb). Celková výše závazků společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 31 669 tis. Kč, přičemž závazky z prodeje zboží a služeb činily 31 225 tis. Kč a ostatní závazky činily 444 tis. Kč. Celková výše pohledávek společnosti vůči propojeným osobám činila na konci minulého účetního období 35 365 tis. Kč, přičemž pohledávky z prodeje zboží a služeb činily 35 365 tis. Kč a ostatní pohledávky činily 0 tis. Kč.


V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osob ovládajících a/nebo osob ovládaných osobou ovládající ze strany společnosti přijata či uskutečněna žádná opatření/učiněny právní úkony mimo běžný rámec vztahu osoby ovládající jako akcionáře společnosti. Replica Handbags


Společnosti nevznikla na základě výše uvedených vztahů žádná újma.

 

V Dobrovici dne 31. července 2013

 


Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.