Nacházite se: Hlavní stránka - Aktuality - Oznámení o konání valné hromady společnosti

Tisk aktuality

  

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Tereos TTD, a.s.
se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41
IČ: 16193741
(dále jen „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 625
svolává

 

mimořádnou valnou hromadu

 

na čtvrtek 24. 4. 2014 od 14:00 hodin
do Dobrovice, sídla společnosti

Replica Watches pinclones.com
Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady
2. Návrh na změnu stanov společnosti za účelem uvedení jejich textu do souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně úprav terminologických, které jsou rovněž vyvolány potřebou zohlednit aktuální znění nové právní úpravy, účinné ke dni 1.1.2014. Změna stanov společnosti je s ohledem na povahu nové právní úpravy komplexní, tj. dotýká se prakticky všech článků stanov společnosti, přičemž k nejrozsáhlejším změnám dochází zejména (nikoliv však výlučně) u následujících článků:
a. článek 3 – v části týkající se změny výše základního kapitálu
b. článek 6 – týkající se práv a povinností akcionářů
c. článek 8 – vymezující působnost valné hromady
d. článek 8 - týkající se svolávání valné hromady
e. článek 9 – týkající se rozhodování valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (včetně přijetí nového úplného znění stanov)
4. Závěr

 

Text návrhu nového úplného znění stanov společnosti bude k dispozici pro akcionáře k bezplatnému nahlédnutí v místě konání valné hromady a dále bude k dispozici k bezplatnému nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 24.3.2014 do 24.4. 2014, vždy od 8.00 -11.00 hod. a dále na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hodin. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři (nebo jeho zástupci), kteří budou uvedeni ve výpisu z emise vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni 17.4.2014.

 

Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

 

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.


V Dobrovici dne 23.12.2013

 

Replica Handbags


Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.woodmancx.com

Souhlasím Povolení cookies

Používáme cookies, abyste si z našich stránek odnesli co nejlepší možnou zkušenost. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies.